Welcome to Holy Stokes!

114 Washington Street
Ste. 200 

East Stroudsburg, Pennsylvania